menu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt zich aan u voor:

Dorothé Lamers - voorzitter RvT

Vanuit welke achtergrond voelt u zich betrokken bij het domein van Zorg en Welzijn?

Ik kom uit een gezin waarbij ondernemerschap en zelfstandigheid hand in hand gingen met dienstbaarheid en het voor elkaar zorgen. Al jong deed ik vrijwilligerswerk in het Sociaal Cultureel Centrum in de buurt waar ik opgroeide. Ik geloof in een sterk sociaal weefsel, waarop je terug kan vallen, soms voor korte tijd, maar ook als het langer nodig is. De rol van gever en ontvanger kunnen maar zo omgedraaid zijn. Gelijkwaardigheid ongeacht je positie (gever of ontvanger) vind ik hierbij cruciaal. Waarden die ik ook herken in Stimenz.

Welk aandachtsgebied heeft u binnen de RvT?

Als voorzitter van de Raad van Toezicht vervul ik de rol van eerste aanspreekpunt en verbinding met de organisatie. Ik vind het echter  heel belangrijk dat we ons als volledige Raad van Toezicht  verbonden weten met de organisatie en vooral met de missie van Stimenz. Weten wat mensen beweegt in de acht gemeenten waar we actief zijn, alsmede zicht hebben op al onze samenwerkingspartners is hierbij heel belangrijk. Naast uiteraard het elkaar scherp houden als het gaat om: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. 

Hoe ziet u de toekomst voor een organisatie als Stimenz? of Wat zou u de organisatie toewensen? 

Ik vind de rol van Stimenz alsmaar belangrijker worden. Juist in een periode waarin er een steeds groter beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van mensen en in een wereld waarin onzekerheid alsmaar groter lijkt te worden. Met elkaar zoeken naar nieuwe vormen van ‘samenleven’ en elkaar ondersteunen, daarin kan Stimenz de aanjager en de verbindende factor zijn. Stimenz kent een lange geschiedenis, is geworteld in de samenleving en heeft sterke professionals; een uitstekende basis om met al deze uitdagingen aan de slag te gaan! 


Jan Hermes - lid RvT

Vanuit welke achtergrond voelt u zich betrokken bij het domein van Zorg en Welzijn?

De laatste vijftien jaar heb ik als advocaat vele medezeggenschapsorganen geadviseerd bij fusies en reorganisaties. In dat kader ben ik in toenemende mate in aanraking gekomen met welzijns- en zorgorganisaties, zoals Cordaan in Amsterdam en het CIZ (het Centraal Indicatieorgaan Zorg) in Driebergen. Daar komt bij dat ik ook al  jaren voorzitter ben van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg, een instituut van ongeveer 200 medewerkers. 

Ik heb dus regelmatig te maken met de transitie van de zorg. Mijn interesse wordt nog vergroot door wat ik in de praktijk zie wat er ‘goed’ en ‘mis’ is. Zo heb ik een 96-jarige vader, die ook niet altijd adequaat wordt behandeld.

Ik ben lid van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders. Mijn betrokkenheid wil ik graag tot uitdrukking brengen in toezichthoudende functies. Ik ben door de ondernemingsraad van Stimenz gevraagd om lid te worden van de Raad van Toezicht. In het kader van de fusie tussen de stichting MDV (Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe) en de welzijnsorganisatie Wisselwerk ben ik de juridisch adviseur geweest van de ondernemingsraad van MDV. Ik heb deze werkzaamheden als uiterst uitdagend ervaren; een van de redenen om ‘ja’ te zeggen tegen het verzoek van de ondernemingsraad.

Welk aandachtsgebied heeft u binnen de RvT?

Mede gelet op mijn werkzaamheden als advocaat ben ik erg geïnteresseerd in de landelijke ontwikkelingen, met name in de transitie van de zorg en thema’s als ‘eigen kracht’ en ‘mantelzorg’. Binnen het IMW in Tilburg ben ik bezig om de positie van de Raad van Toezicht nader te definiëren. Dit gaat ook gebeuren bij Stimenz en ik ben graag bereid om daar mijn bijdrage aan te leveren. Een derde aandachtsgebied is uiteraard de positie van onze medewerkers, zonder welke we niets zijn. Gevoegd bij het feit dat ik ook regelmatig optreed als mediator, ben ik van oordeel dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor Stimenz.

Hoe ziet u de toekomst voor een organisatie als Stimenz? of Wat zou u de organisatie toewensen? 

Ik zie een bevlogen organisatie, die zich inspant om mensen uit alle lagen van de bevolking, maar met name de meest kwetsbare, uit te dagen om mee te doen in onze samenleving en waar mogelijk de eigen regie te nemen. Iedereen telt mee!
Ik heb veel vertrouwen in Stimenz en verwacht dat we in de toekomst ons kunnen onderscheiden op velerlei terrein. Dit moet ook, omdat onze subsidiegevers steeds meer van ons eisen. Wat doen we wel en wat doen we niet. De door Stimenz geformuleerde speerpunten onderschrijf ik van harte, kortweg de zelfredzaamheid en participatie in de wijken,het stimuleren en faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers, armoedebestrijding en tot slot een vanzelfsprekende partner zijn voor gemeenten voor het oplossen van sociale vraagstukken.


Geert Hoogeboom - lid RvT

Vanuit welke achtergrond voelt u zich betrokken bij het domein van Zorg en Welzijn?

Ik voel mij betrokken bij het domein van Zorg en Welzijn vanuit mijn jarenlange loopbaan op dat terrein. Ik ben tot mijn prepensionering in 2010 directeur bestuurder van Spectrum CMO Gelderland geweest; daarvoor ben ik werkzaam geweest als directeur van de Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid, consulent samenlevingsopbouw provincie Utrecht en hoofd afdeling jeugd, cultuur en samenlevingsopbouw gemeente Apeldoorn / medewerker samenlevingsopbouw gemeente Apeldoorn.

Welk aandachtgebied heeft u binnen de RvT?

Binnen de RvT heb ik als aandachtsgebied de inhoudelijke processen en producten waar Stimenz mee belast is.

Hoe ziet u de toekomst voor een organisatie als Stimenz? of Wat zou u de organisatie toewensen?

In de toekomst zie ik Stimenz als een compacte organisatie, die procesondersteuning biedt aan actieve burgers en methodische en inhoudelijke ondersteuning aan burgers die moeite hebben om volop in de samenleving te participeren. 

Mariël Middendorp, lid RvT

In het dagelijks leven ben ik directeur Sociaal Domein en Dienstverlening bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In die functie ben ik onder andere verantwoordelijk voor het gehele sociale domein (zowel beleid als uitvoering). Ik voel me in die functie als een vis in het water. Het leuke van het werken bij een gemeente is dat je dagelijks feedback krijgt over hoe je het doet. In de krant staan wekelijks artikelen, de Raad discussieert erover en misschien nog wel het leukste: vrijwel dagelijks spreek je met mensen voor wie je het echt doet. Je staat dus heel dichtbij de burgers voor wie je werkt. In die zin lijkt Stimenz ook echt op een gemeente.

Ook privé voel ik me erg betrokken bij de sector. Mijn vriend zit in een rolstoel en zo hebben wij dus ook als klant met de zorg te maken. De ervaringen die wij opdoen gebruik ik ook vaak als voorbeeld om de dienstverlening bij ons te verbeteren.

Aandachtsgebied binnen de RvT
Binnen de RvT heb ik als aandachtspunt innovatie. Dat is een onderwerp dat ook echt goed bij me past. De nieuwe zorgtaken die naar gemeenten zijn gegaan in 2015 bieden een geweldige kans om de zorg nog beter te organiseren. Wij hebben in Alphen aan den Rijn niet alleen die taken overgenomen, maar we hebben gelijktijdig een aantal innovaties doorgevoerd. Dat werk is nooit af. Daarom hebben we bijvoorbeeld als één van de eerste gemeenten in Nederland een nieuwe opzet voor de inkoop van jeugdzorg vormgegeven. Die drive staat centraal in mijn werk in Alphen aan den Rijn en zal ik ook inzetten in mijn rol bij Stimenz.

Ik geloof er sterk in dat het voor een organisatie als Stimenz essentieel is om bij alles wat je doet in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. De wereld verandert snel en het is dus erg belangrijk om heel goed de aansluiting te houden bij onze klanten en onze opdrachtgevers. In mijn eigen organisatie zeg ik vaak dat we radicaal moeten kiezen voor de burger. Zo lang je dat doet heeft een organisatie als Stimenz ook in onzekere tijden een prachtige toekomst.

 Frank Galesloot, lid RvT

Laat ik mij eerst introduceren. Mijn naam is Frank Galesloot, ik ben 62 jaar en woonachtig in Deventer met mijn vrouw Anneke, wij hebben drie uitwonende kinderen in Nijmegen.

Toezichthouder bij Stimenz. Waarom en waartoe?
Ik heb een achtergrond in economie en accountancy en sinds begin van de jaren 1990 e.v. werk ik in de sector gemeentelijke overheid. Mijn hoofdfunctie is momenteel concerncontroller bij de gemeente Deventer, in die functie houd ik me bezig met risicomanagement, onderzoek en advies. Het doorlichten van de gemeente m.b.t. de nieuwe taken (de bekende drie decentralisaties) hoort daar ook toe.