Naar hoofdcontent

Jaarverantwoording raad van bestuur 2021

I Stock 496792560 handen

Sociaal werk tijdens de coronapandemie en -crisis

Ook in 2021 heeft de coronapandemie veel impact gehad op de samenleving. Zeker naarmate deze crisis langer duurt, wordende effecten meer zichtbaar. Zo hebben de beperkende maatregelen veel effect op jeugdigen die lange tijd online onderwijs hebben gekregen en hun sociale contacten en normale leven ernstig moeten beperken. Ook ouderen lijden bij lockdowns onder de sociale effecten. De sociaal werkers van Stimenz behoren tot de cruciale beroepen en zij hebben tijdens de lockdowns hun werk met inwoners voortgezet om er ook juist in deze zware tijden voor hen te zijn.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kloof tussen de armere en de rijkere gezinnen groeit. De coronacrisis heeft kwetsbare groepen hard geraakt en daarnaast nieuwe groepen kwetsbaar gemaakt. De kwetsbaarheid wordt vergroot door de negatieve gevolgen voor scholing, werk en inkomen. Tevens laat de toeslagenaffaire stevige sporen na in de samenleving.

Op de langere termijn is nog veel onzekerheid over de economische en sociale gevolgen. Juist in deze tijd laat sociaal werk haar waarde zien. Sociaal werkers houden het contact met inwoners die eenzaam zijn en het contact met de buitenwereld dreigen te verliezen. Ze stimuleren inwoners om mee te doen en zich in te zetten voor anderen. Ze spreken de taal van jongeren die dreigen af te haken en zetten zich in voor inwoners met schulden. De impact van de coronacrisis blijkt duidelijk uit de vraagstukken van inwoners die tijdens spreekuren of gesprekken die sociaal raadslieden en sociaal aan de orde komen.

NO podium foto 2 van 3

Stimenz in de praktijk

In de dagelijkse praktijk levert Stimenz haar bijdrage aan een stevige sociale basis door aan te sluiten bij wat inwoners nodig hebben, gemeenten van ons vragen en hierin goed samen te werken met netwerkpartners. Wij bieden de combinatie van individuele inwoner ondersteuning, collectieve oplossingen en investeren in de leefomgeving. Wij richten ons op het versterken van kwetsbare inwoners en kwetsbare buurten.

Buurtgericht werken in deze kwetsbare buurten of straten zorgt voor een gerichte benadering en het versterken van de sociale basis. Tevens worden individuele problemen hiermee tijdig zichtbaar.

Langere termijn ontwikkelingen

Stimenz maakt deel uit van het netwerk Samen055. Hierin wordt gewerkt aan een gecombineerd wijkteam per stadsdeel zodat inwoners met al hun vragen op één plek terecht kunnen.

Verder neemt Stimenz deel aan diverse netwerken die zich richtten op preventie, reablement en het langer zelfstandig van ouderen. Het afgelopen jaar is een duidelijke ontwikkeling waarneembaar in de samenwerking tussen zorg en welzijn. De aandacht voor welzijn en welbevinden groeit. Concepten als Positieve Gezondheid, sociale gezondheid en Asset Based Community Development zullen leiden tot verandering in het sociaal domein. Integrale samenwerking met aandacht voor alle aspecten die het sociaal functioneren en welbevinden van mensen bevorderen: inkomen, wonen, gezonde leefomgeving, sociaal netwerk en zorg. Het is van belang is dat zorgverzekeraars een omslag maken van belonen van ziekte naar belonen van preventie.

Stimenz ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in deze integrale samenwerking, als partner van gemeenten en zorgorganisaties.

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening 2021 legt Stimenz verantwoording af over het financiële resultaat 2021. U kunt de jaarrekening 2021 hier downloaden.

Stimenz web 0059