Naar hoofdcontent

Jaarverantwoording raad van toezicht 2021

I Stock 496792560 handen

Zoals voor velen was 2021 ook voor de raad van toezicht een bijzonder jaar. De voortdurende coronapandemie maakte dat we ook dit jaar onze overleggen en contacten met de organisatie anders moesten gaan organiseren. Bovenal zagen we dat de coronapandemie forse consequenties had voor de wijze waarop de dienstverlening en ondersteuning van Stimenz plaatsvond. Vanuit betrokkenheid hebben we de ontwikkelingen op de voet gevolgd en daarbij onze waardering uitgesproken voor de inspanningen van alle medewerkers om de dienstverlening te continueren. Met trots zagen we ook de initiatieven die genomen werden om juist in deze periode in te spelen op nieuwe sociaal maatschappelijke vraagstukken. Stimenz heeft opnieuw laten zien dat sociaal werk ertoe doet en een toegevoegde waarde heeft tot in de haarvaten van de samenleving, juist ook in een dergelijke sociale crisis!

Ondanks de gevolgen van de coronapandemie voor haar werkwijze, heeft de raad van toezicht op volle kracht gewerkt. Ook namen leden van de raad van toezicht (al dan niet online) deel aan verschillende organisatie brede bijeenkomsten.

Vergaderingen en bijeenkomsten van de raad van toezicht 2021

De raad van toezicht heeft 6 maal regulier vergaderd. Hierin zijn onder meer de jaarrekening en begroting goedgekeurd, werden financiële tussenrapportages besproken in aanwezigheid van de controller, is gerapporteerd over de organisatie ontwikkeling via de voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur en is de uitvoering van het strategisch plan van Stimenz besproken.

Relevante onderwerpen die daarnaast aan de orde waren:

 • concept reglement auditcommissie Stimenz;
 • beloning raad van toezicht;
 • evaluatie bestuurscontract 2021;
 • begin 2021 heeft de remuneratiecommissie het jaargesprek met de directeur-bestuurder gevoerd. Het bestuurscontract en de behaalde resultaten werden besproken evenals feedback van de raad van toezicht en de organisatie. In combinatie met de reflectie van de directeur-bestuurder ontstond er een evenwichtig beeld van sterke punten en aandachtspunten, waarmee de directeur- bestuurder aan de slag gaat;
 • voortgang samenstelling raad van toezicht vanaf 2023;
 • de werving en selectie van de nieuwe accountant;
 • de invoering van de WBTR. Deze wetswijziging heeft niet geleid tot aanpassingen wat betreft statuten en/of reglementen. Deze waren up-to-date;
 • oriëntatie op werving van een trainee. Na rijp beraad is besloten om - gezien de mutaties eind 2022 – nu niet te kiezen voor een trainee. Wel is behoefte aan verjonging van de raad van toezicht uitgesproken;
 • zelf-evaluatie van de raad van toezicht, waarbij zowel de onderlinge samenwerking in de raad van bestuur als de samenwerking met de directeur-bestuurder besproken werden;
I Stock 1346944001 LR

Medezeggenschap

Conform artikel 24 van de WOR hebben de ondernemingsraad, bestuurder en raad van toezicht twee maal overleg gevoerd conform artikel 24 van de WOR.

Tijdens deze overleggen is, passend bij de samenwerkingsrelatie met de OR, op open wijze van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen bij Stimenz, de vormgeving van medezeggenschap, de vormgeving van het toezicht en de specifieke vraagstukken die speelden.

Themabijeenkomsten en werkbezoeken

De raad van toezicht vindt het belangrijk om minimaal tweemaal per jaar, naast de reguliere vergaderingen, een themabijeenkomst te organiseren waar inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. In 2021 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd:

project Eigen Plek > De projectleider Eigen Plek heeft een presentatie gegeven over dit project in de Raad van Toezicht.

samenwerkingsmodellen en toezichthouden > gesprek over diverse ontwikkelingen in het werkgebied van Stimenz, waaronder:

 • Vallei Gezond & Vitaal
 • Samen055 Apeldoorn
 • Ontwikkelingen Putten en Renkum
 • Webinar toezicht houden op netwerken
 • Positionering en profilering Stimenz in transformatie

Gezien de Corona ontwikkelingen was het in 2021 niet mogelijk om werkbezoeken te organiseren.

Rooster van aan- en aftreden raad van toezicht