menu
Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk

Apeldoorn

Sociaal werkers buurt- en burgerparticipatie, ofwel: sociaal cultureel werkers, zijn erop gericht verbindingen in wijken en buurten te bevorderen. Zij weten wat er speelt in de buurt en signaleren trends en ontwikkelingen op het gebied van welzijn.

Laagdrempelig ontmoeten

Samen met bewoners en diverse organisaties werken de sociaal cultureel werkers aan een gevarieerd aanbod gericht op ontmoeting. Ze zijn actief binnen de ontmoetingsplekken in de wijk, waar inloopbijeenkomsten, cursussen en wijkactiviteiten worden georganiseerd. Zo kunnen buurt- en wijkgenoten laagdrempelig met elkaar in contact komen.

Participatie bevorderen

Een belangrijke taak van de sociaal cultureel werkers is het bevorderen van participatie in de samenleving. Dit gebeurt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sociaal werkers buurt- en burgerparticipatie ondersteunen activiteiten die voor en door buurtbewoners worden georganiseerd. Ook stimuleren ze de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Op die manier dragen ze actief bij aan meer sociale cohesie, verbetering van individueel welbevinden en betere leefbaarheid in de buurt.

Talenten stimuleren

Vrijwilligers en actieve burgers spelen een belangrijke rol in buurten en wijken. Zij verdienen waardering en ondersteuning. De sociaal werkers richten zich op de talentontwikkeling van deze vrijwilligers. zij kijken goed naar ieders kwaliteiten en bieden -waar passend- werkbegeleiding en/of trainingen op maat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het sociaal cultureel werk? Wilt u weten wat er te doen is in uw wijk? Wilt u zich inzetten voor de buurt en een steentje bijdragen? Neem dan contact op met de sociaal cultureel werkers in uw buurt. 

Voor Apeldoorn zijn dat:

Elise Vlietstra Stadsdeel Noordwest en Centrum e.vlietstra@stimenz.nl
06 54 23 86 75
Gerjanne van Middendorp 
en
Inge van Dalen
Stadsdeel Zuidwest

g.vanmiddendorp@stimenz.nl
06 52 04 85 64

i.vandalen@stimenz.nl
06 53 17 49 84

Berna Velderman Stadsdeel Zuidoost b.velderman@stimenz.nl|
06 22 90 55 85
Rosanne Muiderman   Stadsdeel Noordoost

r.muiderman@stimenz.nl
06 12 65 55 74