Naar hoofdcontent

Mooie resultaten bij samenwerking Vereniging Afghaanse Vluchtelingen Apeldoorn (VAVA) en Sociaal Raadslieden (SR)

16-01-2023
Nieuws
Calculator Pixabay

De samenwerking tussen VAVA en SR in 2022 is erg nuttig gebleken. Mensen zijn beter geïnformeerd en een deel van de mensen die bereikt zijn, is op een hoger voorzieningenniveau gekomen. Daarnaast weten mensen Sociaal Raadslieden (SR) nu te vinden, waar ze dat eerder niet deden.

In een gesprek tussen de voorzitter van VAVA en een sociaal raadsman van Stimenz kwam naar voren dat er veel leden van de vereniging hulp zoeken met financiële administratie en SR daarbij niet weten te vinden. Leden van de vereniging zijn vooral oudere Afghaanse vluchtelingen die al lange tijd (met hun gezinnen) in Nederland wonen. Hieruit ontstond begin 2022 het idee om een inloopspreekuur van SR te houden op de locatie van VAVA, tussen het Mheenpark en winkelcentrum De Anklaar. De locatie van VAVA en de daarbij horende moskee wisten de mensen goed te vinden en de hoop was dan ook mensen te bereiken die eerder niet geholpen werden.

Uitvoering
Het inloopspreekuur werd al snel een afsprakenspreekuur, omdat er ongeveer vijftig mensen op de tweede inloopochtend kwamen. Het betrof vooral leden van de vereniging, maar ook andere (oudere) migranten die onderling contact hadden. Na een plenaire introductie is toen gekozen alle mensen die daar behoefte aan hadden een voorzieningencheck aan te bieden. Bij een voorzieningencheck wordt aan de ene kant het inkomen gecontroleerd en daarnaast wordt gekeken naar financiële mogelijkheden, onder andere op de volgende gebieden: Inkomstenbelasting, Toeslagen, Gemeentebelastingen, Gemeentelijke voorzieningen. Vanaf april tot september zijn deze voorzieningenchecks uitgevoerd op de locatie van VAVA.

Resultaten

Er is bij 34 mensen een voorzieningencheck uitgevoerd; het merendeel van de mensen was niet bekend bij SR. Bijna alle mensen leven van een minimuminkomen (gemeentelijke (aanvullende) bijstand, sociaal minimum UWV, AOW zonder pensioen). Allemaal vallen ze onder de inkomensondersteunende wetten (Participatiewet, WIA, AOW, Awir (Toeslagen), etc.) en allemaal hebben ze te maken met gemeentelijke voorzieningen (kwijtschelding gemeentebelasting, Regelrecht, bijzondere bijstand) en andere voorzieningen {Stichting Leergeld, Kerkelijke acties).

De checks hebben een bedrag van bijna € 10.000 opgeleverd; geld waar mensen nog geen beroep op hadden gedaan en zonder de hulp van SR door tijdsverloop ook geen beroep meer op hadden kunnen doen. Het resultaat is met name behaald door aangifte inkomstenbelasting te doen (met opgave negatief loon of medische kosten en bij het bereiken van de AOW-leeftijd) en door op de hoogte te raken van gemeentelijke voorzieningen (kwijtschelding gemeentebelasting, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming eigen risico zorg). Vooral over de tegemoetkoming eigen risico zorg was veel onduidelijkheid.

Toevallig liep aan het begin van het project ook de actie van de gezamenlijke kerken in Apeldoorn ‘Vakantiegeld Samen Delen’ (VSO) en ook hiervan was het merendeel van de mensen niet op de hoogte. Voor negentien mensen is dit aangevraagd en anderen zijn via de voorzitter gewezen op de actie. Ook dit heeft ruim € 3.500 opgeleverd.

vava