Naar hoofdcontent

Organisatiestructuur

I Stock 496792560 handen

Bestuur en toezicht

Bij alles wat zij doet, houdt de stichting Stimenz haar maatschappelijke doelen steeds sterk voor ogen.

Basis voor de Governance binnen Stimenz is de Governancecode | Sociaal Werk Nederland die door de raad van bestuur en raad van toezicht worden onderschreven.

Bestuurder en toezichthouders:

 • hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht;
 • zijn zich volledig bewust van de maatschappelijke positie van de organisatie;
 • realiseren zich dat een organisatie voor sociaal werk alleen goed kan functioneren als die het vertrouwen heeft van de (potentiële) klanten, belanghebbenden en ‘De publieke opinie’. Zij maken duidelijk wat hun publieke taken zijn en zorgen ervoor dat de kwaliteit van hun handelen toetsbaar en zichtbaar is;
 • laten intern en naar buiten toe zien voor welke normen en waarden zij staan, gaan respectvol met mensen om, gaan verantwoordelijk om met de financiën en zorgen dat zij geen privé- of andere belangen vermengen met die van de organisatie (en ook niet de schijn wekken dat te doen);
 • houden zich vanzelfsprekend aan wetten en regels en nemen geen besluiten die wettelijk misschien wel kunnen, maar maatschappelijk gezien ‘onjuist ’ zijn;
 • vinden het vanzelfsprekend zich te verantwoorden voor hun handelen. Als iemand van de organisatie een misstap begaat, wordt deze niet weggestopt, maar is de bestuurder of toezichthouder duidelijk en transparant over wat er aan de hand is. Op deze manier geeft de bestuurder of toezichthouder een duidelijk signaal aan de buitenwereld, dat hij zich bewust is van zijn maatschappelijke positie en verantwoordelijkheden;
 • zijn transparant over salaris en vergoedingen van de bestuurder en toezichthouders en zorgen ervoor dat deze passen binnen de wettelijke (Wet normering topinkomens) maar ook de maatschappelijk aanvaardbare normen.

Raad van bestuur

Foto Aubrey website

Stimenz kent een eenhoofdige raad van bestuur. Aubrey Spijker is per 08-04-24 aangesteld voor de functie interim bestuurder. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in hiermee een goede kandidaat te hebben gevonden. Ze is een ervaren bestuurder en heeft ervaring en betrokkenheid met sociaal werk. De vertrekkende bestuurder Greet Bouman heeft de nodige zaken aan haar overdragen. Met de aanstelling van Aubrey Spijker is de continuïteit voor de komende tijd gewaarborgd.

Daarnaast is medio maart bureau Bosman en Vos gestart met de werving voor de vacature van bestuurder. Wanneer we een kandidaat voor de definitieve opvolging hebben gevonden, wordt dit gecommuniceerd.

Conform genoemde Governancecode | Sociaal Werk Nederland is de bestuurder, onder toezicht van de raad van toezicht, verantwoordelijk voor:

 • het besturen van de sociaalwerkorganisatie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen en houdt daarbij het belang van de sociaalwerkorganisatie voor ogen;
 • het realiseren van de doelstellingen, de strategie en de financiering alsmede het afleggen van verantwoording daarover;
 • een verantwoorde besteding van de financiële middelen en beheersing van de financiële risico’s;
 • dat de organisatie aanvoelt wat in de maatschappij leeft en de dingen doet die zijn afgesproken met de doelgroep(en), de gemeente, de andere belanghebbenden;
 • dat de werknemers en vrijwilligers hun werk goed kunnen doen: de bestuurder stimuleert en faciliteert hen en creëert een goed werkklimaat, waarin de kwaliteiten van iedereen tot hun recht komen;
 • voor goede en heldere besluitvorming die toetsbaar is door de toezichthouder;
 • voor een goede omgang met het medezeggenschapsorgaan en de overige belanghebbenden en het informeren van de toezichthouder daarover;
 • voor procedures voor het melden van onregelmatigheden en misstanden.

De raad van bestuur voert zijn taken uit op basis van de statuten, het bestuursreglement en de genoemde Governancecode.

Raad van toezicht


Samenstelling

De raad van toezicht van Stimenz houdt integraal toezicht op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken in de sociaalwerkorganisatie. Deze raad houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Stimenz. Dit gebeurt conform de Governancecode | Sociaal Werk Nederland.

In algemene zin toetst de raad van toezicht of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

Onder het houden van toezicht vallen:

 • het goedkeuren van besluiten van het bestuur alsmede het monitoren van het functioneren van het bestuur en meer in het algemeen de besturing van de sociaalwerkorganisatie. Zo nodig intervenieert de raad van toezicht;
 • het uitvoeren van zijn adviserende en stimulerende rol. Dat betekent dat de raad van toezicht het bestuur adviseert en fungeert als klankbord en sparringpartner;
 • het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder bij benoeming en ontslag alsmede bij beoordeling en bij vaststelling van het salaris;
 • de ambassadeursrol. Een externe rol waarbij de raad van toezicht optreedt als belangenbehartiger voor de organisatie. Ook legt de rvt aan de buitenwereld verantwoording af over het toezicht op de besturing binnen de organisatie.

De raad van toezicht kent twee commissies:

 • de auditcommissie
 • de remuneratiecommissie.

In het reglement raad van toezicht is vastgelegd voor welke besluiten van het bestuur goedkeuring nodig is van de raad van toezicht. In het reglement van de raad van toezicht is de werkwijze van de raad vastgelegd. De visie op toezicht van de raad van toezicht geeft richting aan de invulling van het toezicht en maakt transparant op basis waarvan de raad van toezicht te werk gaat.

Ondernemingsraad Stimenz

OR juli 2023


De koers van de OR van Stimenz is medezeggenschap. Hierbij probeert de OR de nadruk te leggen op het betrekken van medewerkers bij besluitvorming. Medewerkers worden op tijd geïnformeerd en betrokken bij (voorgenomen) besluiten, waarbij van belang is dat zij nut, noodzaak en urgentie van deze besluiten begrijpen. De OR ziet het als taak om dit te monitoren en te bewaken en de WOR enkel te gebruiken als naslagwerk of in geval het echt noodzakelijk is.

Aantal Leden Ondernemingsraad
De OR van Stimenz bestaat uit 7 leden, Stimenz hanteert hierbij WOR-artikel 6: “Een Ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. De wet geeft een vaste verhouding tussen het aantal werknemers en de omvang van de Ondernemingsraad.”

Overleggen van de OR
De OR van Stimenz vergadert in de regel 1 keer per 2 weken 2 uur. Hier worden adviesaanvragen en instemmings-verzoeken behandeld. Ook wordt er gesproken over allerlei arbeidsvoorwaardelijke en organisatorische zaken.

Daarnaast heeft de OR eens per 4 weken overleg met de bestuurder en HR-adviseur. De week voorafgaand aan deze vergadering bespreken de bestuurder, HR-adviseur, voorzitter, vicevoorzitter en secretaris de agendapunten door.

Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met bestuurder en Raad van Toezicht.

Instemmings- en adviesaanvragen
Om invloed uit te oefenen heeft de OR verschillende rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en het recht op informatie van de werkgever.

Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de OR voorleggen. Voor beide rechten staan alle regelingen in de WOR.